نوبت دهی اعتماد پرداز


مشتریان سیستم نوبت دهی اعتماد پرداز

 

 
  • نوبت دهی بیمارستان کمالی کرج              

کیوسک نوبت دهی

 
 
  • نوبت دهی راه آهن تهران                   

نوبت دهی بیمارستان

 
 
  • نوبت دهی بیمارستان امام خمینی تهران    

 سیستم نوبت دهی  
  • نوبت دهی بیمارستان امام خمینی خمین

   

 

  • دانشگاه علوم پزشکی یاسوج-بیمارستان امام خمینی دهدشت

   
  • دانشگاه علوم پزشکی یاسوج-درمانگاه سجاد1

   
  • بیمارستان حضرت زینب بابلسر

   
  • بیمارستان ولیعصر بردسکن

   
  • نوبت دهی شرکت هنکل پاک وش