نوبت دهی اعتماد پرداز

 

 نرم افزار حسابداری اعتماد پرداز:

 

نرم افزار حسابداری اعتماد پرداز بگونه ای طراحی شده است که حسابداران محترم می توانند با کمترین زمان سرفصل های خود را تنظیم و صدور سند را انجام دهند و به راحتی از گردش های کار گزارش تهیه نمایند.

نرم افزار حسابداری

 

امکانات نرم افزار حسابداری:

•کدینگ حسابداری 4 سطحی

•سیستم خزانه داری هوشمند

•نرم افزار حسابداری

•تعریف دسته چک های جاری

•صدور سند دوبل و هوشمند

•تعريف حسابهاي جاري و ايجاد صدور دسنه چک هوشمند

•تعريف دسته چكها و برگ چكها به صورت هوشمند

 

نرم افزار حسابداری

 نرم افزار حسابداری اعتماد پرداز:

 

نرم افزار حسابداری اعتماد پرداز بگونه ای طراحی شده است که حسابداران محترم می توانند با کمترین زمان سرفصل های خود را تنظیم و صدور سند را انجام دهند و به راحتی از گردش های کار گزارش تهیه نمایند.

نرم افزار حسابداری

 

امکانات نرم افزار حسابداری:

•کدینگ حسابداری 4 سطحی در نرم افزار حسابداری ساده

•سیستم خزانه داری هوشمند در نرم افزار حسابداری پیشرفته

•تعریف دسته چک های جاری در نرم افزار حسابداری پزشکان

•صدور سند دوبل و هوشمند در نرم افزار حسابداری درمانگاهی

•تعريف حسابهاي جاري و ايجاد صدور دسنه چک هوشمند در نرم افزار حسابداری حرفه ای

•تعريف دسته چكها و برگ چكها به صورت هوشمند نرم افزار حسابداری آسان

 

حسابداری پزشکان

 

•هشدار چكهاي سررسيد خود و مشتريان و چكهاي خوابيده به حساب درنرم افزار حسابداری کاربردی

•ثبت اطلاعات كامل مشتريان و تعیین سقف اعتبار و مانده حساب در نرم افزار حسابداری بیمارستانی

•جابجایی اسناد و سیستم ترتیب سند در نرم افزار حسابداری درمانگاهی

•حذف اسناد به صورت معکوس در نرم افزار حسابداری مطب

•گزارش سود و زيان مشتريان به ترتيب های مختلف در نرم افزار حسابداری پیشرفته

•گزارش وضعيت چكهاي دردست و طي وصول ، پرداختني در نرم افزار حسابداری آسان

•گزارش از وضعیت بدهی به تفكيك در نرم افزار حسابداری بیمارستانی

•گزارش از سرفصلهاي خاص و محدوده زماني معين در نرم افزار حسابداری مطب

•صدور اسناد حسابداري اصلاحي به صورت اتوماتيك هنگام ويرايش اسناد حسابداری الکترونیکی

•صدور مكانيزه اسناد حسابداري از برنامه پذيرش درمانگاه به حسابداري كه شامل دريافتي صندق به تفكيك كاربران ، بخشها و حقوق دستمزد پزشكان در نرم افزار حسابداری بیمارستانی

 

حساب داری آسان

 

•گزارش معین به صورت پویا در نرم افزار حسابداری آسان

•بستن سال مالی اتوماتیک و انتقال مانده حساب ها در نرم افزار حسابداری حرفه ای

•گزارش سود و زيان مشتريان به ترتيب سود دهي در نرم افزار حسابداری کامل

•گزارش وضعيت چكهاي دردست و طي وصول ، پرداختني در نرم افزار حسابداری جامع

•گزارش از بدهكاران و بستانكاران به تفكيك در نرم افزار حسابداری فروشگاه

•گزارش از سرفصل هاي خاص و محدوده زماني معين در نرم افزار حسابداری آسان

•ارسال سند هوشمند از نرم افزار درمانگاه و نرم افزار رژیم درمانی به صورت پیشرفته و موارد تخصصی دیگر جهت راحتی کار حسابداران و مدیران در نرم افزار حسابداری پزشکان

 نرم افزار تخصصی حسابداری

 

 

 

 

 

•هشدار چكهاي سررسيد خود و مشتريان و چكهاي خوابيده به حساب

•ثبت اطلاعات كامل مشتريان و تعیین سقف اعتبار و مانده حساب

•جابجایی اسناد و سیستم ترتیب سند

•حذف اسناد به صورت معکوس

•گزارش سود و زيان مشتريان به ترتيب های مختلف

•گزارش وضعيت چكهاي دردست و طي وصول ، پرداختني

•گزارش از وضعیت بدهی به تفكيك

•گزارش از سرفصلهاي خاص و محدوده زماني معين

•صدور اسناد حسابداري اصلاحي به صورت اتوماتيك هنگام ويرايش اسناد

•صدور مكانيزه اسناد حسابداري از برنامه پذيرش درمانگاه به حسابداري كه شامل دريافتي صندق به تفكيك كاربران ، بخشها و حقوق دستمزد پزشكان

 

نرم افزار حسابداری

 

•گزارش معین به صورت پویا

•بستن سال مالی اتوماتیک و انتقال مانده حسابها

•گزارش سود و زيان مشتريان به ترتيب سود دهي

•گزارش وضعيت چكهاي دردست و طي وصول ، پرداختني

•گزارش از بدهكاران و بستانكاران به تفكيك

•گزارش از سرفصلهاي خاص و محدوده زماني معين

•ارسال سند هوشمند از نرم افزار درمانگاه و نرم افزار رژیم درمانی به صورت پیشرفته و موارد تخصصی دیگر جهت راحتی کار حسابداران و مدیران

 نرم افزار حسابداری