نوبت دهی اعتماد پرداز

×

پیام

FC DEBUG_MOBILE: Added JS code to detect and set screen resolution cookie

 

 نمونه کارت خوان مغناطیسی:

دو نوع کارتخوان قابل استفاده در نرم افزار های مدیریت آموزشگاه موسیقی و نرم افزار باشگاه ورزشی را در عکس زیر ملاحظه می نمایید.

 

نرم افزار آموزشگاه موسیقی اعتماد پرداز

 

نرم افزار باشگاه ورزشی اعتماد پرداز

 

کارتَ خوان نرم افزار آموزشگاه موسیقی