نوبت دهی اعتماد پرداز

×

پیام

FC DEBUG_MOBILE: Added JS code to detect and set screen resolution cookie

پروژه های راه اندازی سیستم نوبت دهی توسط شرکت اعتماد پرداز

بیمارستان امام خمینی تهران 

بیمارستان فیروز آبادی تهران

بیمارستان امام خمینی خمین

بیمارستان 05 ارتش تهران کلینیک شهید فلاحی

بیمارستان ارتش (هاجر) تهران